Barana de cor

 MOBLE

Construcció de fusta que voreja la tribuna coral de l'església. La barana consta de cinc trams i és sostinguda per barrots tornejats que encaixen en un pedestal. L’estat de conservació és dolent, a causa dels esgrafiats del passamà, la brutícia polimeritzada de les peanyes i la inestabilitat de l'estructura. Cal destacar la profunditat dels esgrafiats, els quals presenten dificultats per poder ser anivellats. Tanmateix, és remarcable l'envelliment dels acabats originals, així com els puntuals orificis de xilòfags i taques de pintura provinents de la paret. 

La restauració de la barana ha requerit haver de rebaixar els esgrafiats del passamà amb sistemes de poliment mecànics. La neteja en sec s’ha dut a terme mitjançant dissolvents per remoure la brutícia polimeritzada, així com la desinsectació preventiva de la fusta. Per unificar cromàticament totes les zones rebaixades i descolorides pel fregament, s’han donat un parell de capes de tint i s’han realitzat retocs cromàtics puntuals per recuperar l’efecte de la pàtina d’envelliment. S’ha dut a terme un primer acabat amb goma laca, i un cop sec, s’ha protegit la fusta amb cera d’abella. S’ha insistit en la protecció final de la barana precisament perquè es tracta d’un moble molt manyuclat, tant per fidels com per visitants.

Imatges: